Liga za Varaždin: program integracije osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama

Liga za Varaždin: program integracije osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama

LIGA ZA VARAŽDIN – NA KVADRAT
KAO KANDIDATU NA LISTI GRUPE BIRAČA ZA GRADSKO VIJEĆE BROJ 11, ZALAŽEM SE ZA BOLJITAK NA KVADRAT OSOBA S INVALIDITETOM,

Ne tražimo više, tražimo drugačije

PROGRAM INTEGRACIJE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE SA POTEŠKOĆAMA

MOJ PROGRAM JE ISPRED POLITIKE!!!

Hvala mom prijatelju Ante Raos na podršci!

 1. Uvažavanje različitosti
 2. Od jednakosti u pravima, raditi na jednakosti u mogućnostima
 3. Ništa o osobama sa invaliditetom i djeci s teškoćama, bez osoba sa invaliditetom i roditelja djece s teškoćama
 4. Ono što je dobro za osobe sa invaliditetom i djecu sa teškoćama, još je bolje za ostale građane

 


Program će se razvijati u tri pravca:

Promocija novog pristupa i evropskih standarda o pitanjima osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama uključujući:

 • Razumijevanje fenomena invalidnosti kao socijalnog pitanja i pitanja ljudskih prava.
 • Definiranje i primjenu politike koja će omogućiti da se od deklarativnih jednakosti u
  pravima stvaraju jednakosti u mogućnostima za ostvarenje zakonom reguliranih prava osoba
  s invaliditetom, djece s teškoćama i njihovih obitelji.
 • Socijalnu uključenost osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama kao i ostalih marginaliziranih skupina građana i stvaranje uvjeta u kojima osobe sa invaliditetom i djeca s teškoćama imaju šansu za aktivan i samostalan život u lokalnoj zajednici, afirmirajući vlastite sposobnosti
  • Mjere za koje ćemo se zalagati obuhvaćaju:
   • Poštovanje osnovnog načela invalidskog pokreta “Ništa o nama bez nas” što podrazumijeva kako se na svim nivoima odlučivanja, počevši od Sabora, županijskih Skupština, gradskih i općinskih vijeća čuje i uvažava glas osoba sa invaliditetom;
   • Inzistiranje uz sankcije na poštivanju Međunarodne Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
   • Inzistiranje uz sankcije na poštivanju i provođenju Zakona o profesionalnom osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama
   • Praćenje i primjena Zakona o sprječavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i djece s teškoćama uključujući i primjenu pozitivnih mjera za uklanjanje diskriminacije
   • Unaprjeđenje mehanizama podrške od strane vlade RH za dalji razvoj i jačanje organizacija osoba
    sa invaliditetom i organizacija njihovih roditelja, kao predstavnika ove populacije u
    procesima kreiranja politika koje omogućuju maksimalnu samostalnost i integriranost osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama
   • Uz praktičan primjer potaknuti donošenje okvira o socijalnom stanovanju koji će predvidjeti posebne olakšice i mjere za osobe sa invaliditetom i druge marginalizirane skupine građana
   • Inzistirati na zakonu jedinstvene liste tjelesnog oštećenja za koje će se zakonski regulirati i sastav članova komisije.
  • Rezultati koji će biti ostvareni tijekom četverogodišnjeg mandata:

Na polju ekonomije bržeg rasta standarda

 • Smanjenje siromaštva osoba sa invaliditetom i roditelja djece sa teškoćama
 • Stvaranje preduvjeta za veću zaposlenost osoba s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, osiguravanje programa prekvalifikacije sukladno potrebama i sposobnostima pojedinaca s invaliditetom, pružati različite vrste pomoći pri zapošljavanju, osigurati povoljna sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje kroz poticanje socijalnog poduzetništva.
 • Uklanjanje ograničenja za aktivan i samostalan život u lokalnoj zajednici
 • Sukladno HNOS-u razvijati kvalitetno i inkluzivno obrazovanje za djecu s poteškoćama kroz osiguranje pristupačnosti u najmanje 25% osnovnih i srednjih škola.
 • Djeci sa poteškoćama predškolske uzrasti osigurati pristup vrtićima
 • Omogućiti kvalitetno stanovanje za osobe sa invaliditetom u novo izgrađenim socijalnim stanovima u lokalnoj zajednici uz podršku institucija na nacionalnoj razini.
 • Poboljšanje kvaliteta života osoba s invaliditetom razvijanjem mogućnosti za
  korištenje imovine osoba sa invaliditetom i njihovih obitelji za razvoj usluga koje
  podržavaju život ovih osoba u prirodnom okruženju.
 • Poticati procesu deinstutionalizacije i osiguravanja socijalne uključenosti kroz razvijanje mreže socijalnih usluga u lokalnoj zajednici koje omogućuju različite oblike podrške (dnevne centre, servis osobnih asistenata, pomoć u kući) neophodnih da bi se školovali, radili i učestvovali u društveno-korisnim aktivnostima kako bi omogućili institucijama vlasti veću posvećenost onima koji su nesposobni za samostalan život i rad, onima koji su 24 sad potrebni tuđe pomoći i njege.

Očekujemo napredak u:

 • Praćenju zdravlja djece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa invaliditetom
 • Pojednostavljenje procedura za dobivanje pomagala i širenje liste pomagala u
  skladu sa tehnološkim razvojem
 • Dostupnost javnih službi osobama sa invaliditetom i djeci sa poteškoćama, inzistirati uz sankcije,
 • novoizgrađeni javni objekti moraju biti po standardima univerzalnog dizajna
 • 30% postojećih javnih objekata mora biti prilagođeno i dostupno u narednih 4 godina
 • 20% kapaciteta javnog prijevoza dostupno za sve u narednih 4 godine
 • U četiri godine mandata izgraditi jedinstveni centar za integriranje osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama i njihovih obitelji
 • Nabavka dostupnih novih vozila u javnom prijevozu u skladu sa standardima evropske unije
 • Pravilno označena parkirna mjesta za osobe s invaliditetom i djecu sa poteškoćama sukladno pravilniku o prilagodbi prostora
 • Izgradit najmanje tri javna WC prilagođena potrebama osoba s invaliditetom
 • Borba protiv korupcije
 • Smanjenje birokratskih procedura radi veće dostupnosti i lakšeg ostvarenja pojedinačnih prava, jer su komplicirane birokratske procedure plodno tlo za razvoj korupcije od najnižeg nivoa pa na dalje
 • Osiguranje sistema standardizacije, akreditacije i licenciranja u pružanju usluga za osobe sa invaliditetom i djecu sa poteškoćama
 • U prvoj godini donošenje strategije grada Varaždina za osobe s invaliditetom i djecu sa poteškoćama 2017 – 2020
 • Stvoriti sustavan izvor financiranja za potrebe koje će omogućiti inkluziju osoba s invaliditetom i djece sa poteškoćama
 • Povezivanje vertikale i horizontala u realizaciji izazova koji su važni za osobe s invaliditetom
 • Uspostaviti socijalno vijeće od predstavnika grada, osoba s invaliditetom i roditelja djece sa teškoćama te crkvenih predstavnika, koje će vršit nadzor o trošenju sredstava namijenjenih za inkluziju osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama
  Na prijedlog osoba s invaliditetom i roditelja djece sa teškoćama imenovati udrugu partnera ili savjetnika koja će pomoći u realizaciji navedenog Programa

Komentari

Please enter your name.
Upiši komentar.

Novosti
Pratite nas na Facebooku
Prijava na newsletter
Saznajte novosti vezane uz drugu